Viganò érsek levele Trump elnöknek

Örökkévaló harc játszódik le a jelen pillanatban jó és a gonosz között
vigano-ersek

Viganò érsek levele Trump elnöknek

Örökkévaló harc játszódik le a jelen pillanatban jó és a gonosz között

Carlo Maria Viganò érsek

  1. június 7., Szentháromság vasárnapja

Elnök úr,

Az elmúlt hónapokban tanúi lehettünk két ellentétes oldal kialakulásának, amelyet bibliainak neveznék: a világosság gyermekei és a sötétség gyermekei oldalának. A világosság gyermekei az emberiség legszámottevőbb részét képezik, míg a sötétség gyermekei abszolút kisebbséget képviselnek. És mégis az előbbiek egyfajta diszkrimináció tárgyát képezik, amely morálisan lealacsonyított helyzetbe hozza őket ellenfeleikkel szemben, akik gyakran stratégiai pozíciókat töltenek be a kormányban, a politikában, a gazdaságban és a médiában.

Nyilvánvaló, hogy megmagyarázhatatlan módon a jót túszul ejtették a gonoszok és azok, akik akár önérdekből, akár félelemből segítik őket.

Ez a két bibliai természetű oldal követi az Asszony ivadékainak és a Kígyó ivadékainak egyértelmű kettéválását. Egyik oldalon állnak azok, akiket – bár ezer hibával és gyengeséggel terhelten – a jó cselekedetekre, az őszinteségre, a család fenntartására, a munka iránti elkötelezettségre irányuló vágyakozás hajt, hogy prosperitást teremtsenek hazájuk számára, segítsenek a rászorulóknak, és Isten törvényének engedelmeskedve, megérdemeljék a mennyországot. Másrészt vannak olyanok, akik magukat szolgálják, akiknek nincs semmilyen erkölcsi alapelvük, akik le akarják rombolni a családot és a nemzetet, kizsákmányolják a munkavállalókat, hogy jogosulatlanul meggazdagodjanak, belső megosztottságot és háborúkat gerjesszenek, hatalmat és pénzt halmozzanak fel: számukra a pillanatnyi jólét hamis illúziója egy nap majd – hacsak nem tanúsítanak megbánást – meg fogja adni magát a szörnyű végzetnek, amely távol Istentől az örök kárhozatban várja őket.

A társadalomban, Elnök úr, ez a két ellentétes valóság egymással párhozamosan, örök ellenségekként létezik, éppúgy, mint ahogy Isten és a Sátán örök ellenségek. És úgy tűnik, hogy a sötétség gyermekei – akiket könnyen azonosíthatunk azzal a Deep State-tel[1], amellyel Ön bölcsen szembehelyezkedett, és amely manapság heves háborút folytat Önnel szemben – úgy döntöttek, hogy úgymond kiterítik kártyáikat, azáltal, hogy most felfedik terveiket. Úgy tűnik, annyira biztosak benne, hogy mindent ellenőrzés alatt tartanak, hogy elhanyagolták azt a körültekintést, amellyel eddig legalább részben elfedték valódi szándékaikat. A már folyamatban lévő nyomozások feltárják azok valódi felelősségét, akik a COVID-vészhelyzetet menedzselték nemcsak az egészségügy területén, hanem a politikában, a gazdaságban és a médiában is. Valószínűleg azt fogjuk látni, hogy a social engineering e kolosszális műveletében vannak olyan emberek, akik eldöntötték az emberiség végzetét és maguknak vindikálták a jogot, hogy fellépjenek a polgároknak és képviselőiknek a nemzeti kormányokban megtestesülő akarata ellenében.

Azt is fel fogjuk ismerni, hogy napjaink zavargásait azok provokálták, akik – látván, hogy a vírus elkerülhetetlenül elhalványul és hogy a világjárvány társadalmi fenyegetése csökken -, szükségszerűen polgári zavargásokat kellett kiváltaniuk, mivel azokat majd (állami) erőszak követi, amely bár legitim,  de elítélhető lesz mint a lakosság elleni jogosulatlan agresszió. Ugyanez történik Európában is, tökéletes szinkronban. Egyértelmű, hogy az utcai tüntetések eszközök azok számára, akik olyasvalakit szeretnének látni a közelgő elnökválasztáson győztesként, aki megtestesíti a Deep State céljait, és aki ezeket a célokat hűségesen és meggyőződéssel fogja kinyilvánítani. Nem lesz meglepő, ha néhány hónapon belül ismét megtudjuk, hogy a vandalizmus és az erőszak mögött ott rejtőznek azok, akik azt remélik, hogy profitálnak a társadalmi rend feloldásából azzal a céllal, hogy egy szabadság nélküli világot építsenek: Solve et Coagula[2], ahogy a szabadkőműves mondás tanítja.

Annak ellenére, hogy zavarbaejtőnek tűnhet, az általam leírt, egymással szembenálló erők vallási körökben is megtalálhatók. Vannak hű pásztorok, akik törődnek Krisztus nyájával, de vannak olyan, zsoldban álló hitetlenek is, akik arra törekszenek, hogy szétszórják a nyájat és átadják a juhokat, hogy kiéhezett farkasok falják fel őket. Nem meglepő, hogy ezek a zsoldosok a sötétség gyermekeinek szövetségesei és gyűlölik a világosság gyermekeit: éppúgy, ahogyan létezik egy Deep State, létezik egy Mély Egyház is, amely elárulja kötelességeit, és elmulasztja Isten előtt tett, helyénvaló elkötelezettségeit. Így a Láthatatlan Ellenség ellen, amellyel a jó uralkodók a közügyek terén küzdenek, a jó pásztorok is harcolnak az egyházi szférában. Ez egy szellemi csata, amelyről a május 8-án közzétett legutóbbi felhívásomban beszéltem.

Ez az első alkalom, hogy az Egyesült Államok Önben egy olyan elnökkel bír, aki bátran védi az élethez való jogot, aki nem szégyelli, hogy elítélje a keresztények üldözését az egész világon, aki Jézus Krisztusról és az állampolgároknak az imádkozás szabadságához fűződő jogáról beszél. Az Ön részvétele a Élet Menetében és legutóbb az áprilisnak a Gyermekbántalmazás Megelőzésének Nemzeti Hónapjává nyilvánítása olyan cselekedetek, amelyek világossá teszik, melyik oldalon kíván harcolni. És merem azt hinni, hogy mindketten ugyanazon a oldalon vagyunk ebben a csatában, bár különböző fegyverekkel.

Ezért úgy vélem, hogy a támadás, amelynek a II. Szent János Pál nemzeti kegyhelyének látogatása után Önt kitették, része annak az összehangolt médianarratívának, amelynek célja nem a rasszizmus elleni küzdelem és a társadalom rendjének elhozatala, hanem a megosztottságok súlyosbítása; nem az igazságosság megteremtése, hanem az erőszak és a bűncselekmények legitimálása; nem az igazság szolgálata, hanem egy politikai klikk támogatása. És zavarbaejtő, hogy vannak olyan püspökök – mint például azok, akiket nemrégiben elítéltem -, akik szavaikkal azt bizonyítják, hogy az ellenkező oldalon sorakoztak fel. Ők a Deep State, a globalizmus, az irányított gondolkodás, az Új Világrend alávetettjei, azé, amelyre egyre gyakrabban hivatkoznak egy egyetemes testvériség nevében, amelyben azonban nincs semmi keresztényi, de amely azok szabadkőműves eszményeit idézi meg, akik uralni akarják a világot azáltal, hogy kiűzik Istent a bíróságokból, iskolákból, családokból és talán még az egyházakból is.

Az amerikai nép érett, és most már megértette, hogy a mainstream média mennyire nem akarja terjeszteni az igazságot, hanem éppen elhallgattatni és elferdíteni próbálja azt, terjesztve a hazugságokat, amelyek gazdáik céljaira hasznosak. Fontos azonban, hogy a jó emberek – akik a többséget alkotják – felébredjenek lomhaságukból, és ne fogadják el, hogy becsapják őket becstelen emberek egy kisebbsége által, akik elfogadhatatlan célokat követnek. Szükség van arra, hogy a jók, a világosság gyermekei összegyűljenek, és hangjukat hallassák. Elnök úr, mi más módon lehet ezt hatékonyabban megtenni, mint imával, amikor arra kérjük az Urat, hogy védje meg Önt, az Egyesült Államokat és az egész emberiséget az Ellenség eme óriási támadásától? Az ima hatalma előtt a sötétség gyermekeinek megtévesztései összeomlanak, összeesküvésük lelepleződik, feltárul árulásuk, ijesztő erejük semmivé válik, napvilágra kerül és láthatóvá válik, mi is az: egy pokoli megtévesztés.

Elnök úr, imám szüntelenül a szeretett amerikai nemzet felé fordul, ahol kiváltságban és megtiszteltetésben volt részem, hogy XVI. Benedek pápa apostoli nunciusként odaküldött. Ebben a drámai és sorsdöntő órában az egész emberiség számára imádkozom Önért és mindazok iránt is, akik az Ön oldalán állnak az Egyesült Államok kormányában. Bízom benne, hogy az amerikai nép egyesül velem és Önnel a Mindenható Isten iránti imádságban.

Összefogva az egész emberiség láthatatlan ellensége ellen, áldom Önt és a First Ladyt, a szeretett amerikai nemzetet, és minden jóakaratú férfit és nőt.

—————————————

+ Carlo Maria Viganò

Ulpiana[3] címzetes érseke

Az Amerikai Egyesült Államok volt apostoli nunciusa

https://www.lifesitenews.com/opinion/archbishop-viganos-powerful-letter-to-president-trump-eternal-struggle-between-good-and-evil-playing-out-right-now

[1] mély állam

[2] Alkimista alaptétel, „oldj fel és köss meg” latinul, de nem az egyházi „feloldozó és megkötő hatalom”-nak megfelelően, hanem kémiailag, amely két fontos lépcsőfokra vonat­kozik a bölcsek köve előállítása közben; a solutióra (liquefactio) és a coagulatióra (fixatio).

[3] Ulpiana: régi római város, a mai Koszovó területén, Pristinától 9 km-re. Koszovó (Rigómező) a szerbek szent helye, ahol 1389-ben Lázár cár élete feláldozása árán megfékezte az oszmán birodalom terjeszkedését. A rigómezei csata évfordulóján, 1914. június 28-án gyilkolta meg Szarajevóban Gavrilo Princip szerb merénylő Ferenc Ferdinánd trónörököst.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest